DMS

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อปฏิบัติ
ห้ามผู้ที่มิใช่ผู้ให้บริการ (User) หรือผู้ที่ไม่มีหน้าที่ในการให้บริการสุขภาพประชาชนในเขตรับผิดชอบ
นำข้อมูลส่วนบุคคล (รายบุคคลคน) ในโปรแกรมไปใช้ในทางอื่นทุกกรณีที่มิใช่การให้บริการดูแลสุขภาพ
อันเป็นการเข้าข่ายละเมิด พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน ผู้ใช้งานระบบ DMS Care Tools
เนื่องจากพบปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลที่นำเข้าตั้งต้นในระบบ
จึงขอปิดช่องทางการนำเข้าข้อมูลด้วยสถานบริการชั่วคราว ทั้งนี้ หากต้องการส่งข้อมูลมานำเข้า
ให้ส่งมาที่ agingdms.moph@gmail.com ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้